Horst Wildt
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Drewno jest materiałem higroskopijnym, który pobiera lub oddaje wilgoć z otoczenia – zależnie od warunków klimatycznych – aż do osiągnięcia wilgotności równowagi. Istnieje przy tym ścisły związek pomiędzy wilgotnością drewna i wilgotnością oraz temperaturą powietrza. Przy temperaturze powietrza około 20 !C i wilgotności względnej 50 % – wilgotność drewna w stanie równowagi osiąga 9 %. Jeśli wilgotność i/lub temperatura powietrza zmieniają się w sposób istotny, ulega zmianie również równoważna wilgotność drewna i drzewo przy tym “pracuje”. Przy poborze wilgoci drewno rozszerza się (pęcznieje), podczas oddawania wilgoci drewno kurczy się.

Zależność zawartości wilgoci w drewnie w stanie równowagi od temperatury i wilgotności powietrza można odczytać z tablicy 1.Wskazówki praktyczne
Ponieważ w pomieszczeniu zamkniętym panują warunki klimatyczne inne niż na zewnątrz, drewno przeznaczone do prac stolarskich powinno (zależnie od przeznaczenia) osiągnąć określony poziom wilgotności równowagi. Poniżej podano wytyczne odnośnie do zawartości wilgoci w przeliczeniu na masę drewna całkowicie wysuszonego (suchą masę) dla gotowych do wbudowania elementów konstrukcyjnych z drewna w chwili opuszczania zakładu obróbczego:

 • dla elementów montowanych wewnątrz pomieszczeń, które nie będą miały kontaktu z powietrzem zewnętrznym (np. meble wbudowane, wykładziny ścian i stropów, drzwi wewnętrzne, schody, podłogi) – 6 – 10 %,
 • dla elementów drewnianych, mających stały kontakt z powietrzem zewnętrznym (np. ramy okienne, drzwi zewnętrzne, okiennice) – 10 – 15 %,
 • dla większości profili okiennych obowiązuje wilgotność standardowa w granicach 11 – 15 %.

  Wilgotność standardowa jest to wilgotność przy której wyroby z drewna powinny zachowywać swoje wymiary. Taka ilość wilgoci powinna być zawarta w drewnie już przed rozpoczęciem jego obróbki.

  Ponieważ wilgotność drewna powinna być pomierzona na życzenie zleceniodawcy, zaleca się wyniki pomiarów przedstawić w formie protokółu (na formularzu), który powinien zawierać ponadto dodatkowe informacje.

 • Nazwisko klienta/nr zlecenia/nazwę obiektu
 • Obiekt pomiaru
 • Wyniki pomiarów
  a) przed rozpoczęciem obróbki
  b) przy opuszczaniu zakładu obróbczego

 • Użyty przyrząd pomiarowy lub metoda pomiaru
 • Data wykonania pomiarów
 • Podpis wykonawcy

  Literatura
  PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
  Stolarka budowlana. Aprobaty techniczne nr najstarszy 935/93 do nr najnowszego 2902/98-AT-15 (34 aprobaty) Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
  ATV/DIN 18355. Tischlerarbeiten (Roboty stolarskie).
  DIN 68 121 cz. 1 Holzprofile f.r Fenster und Fenstert.ren (Profile drewniane dla okien i drzwi przeszklonych).