Horst Wild
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Współczynnik k przenikania ciepła to stosunek gęstości ustalonego strumienia cieplnego do różnicy temperatur powietrza po obu stronach przegrody. Współczynnik przenikania ciepła jest odwrotnością współczynnika oporu cieplnego. Charakteryzuje jakość elementu budowlanego pod względem jego izolacyjności cieplnej.

Podstawowa zasada
Im niższa wartość współczynnika k, tym lepszymi właściwościami izolacyjnymi charakteryzuje się materiał.Dla wszystkich elementów budowlanych współczynniki przenikania ciepła k są ustalone w postanowieniach norm o izolacyjności cieplnej budynków. Wartości te powinny być dotrzymywane, a w razie potrzeby sprawdzane przez producentów elementów budowlanych. Wartości liczbowe tego współczynnika dla okien, drzwi okiennych i innych typów oszklenia należy przyjmować z tablicy 1.Literatura
PŁOÁSKI W.: Buduję ciepły dom. Arkady, Warszawa 1987.
DIEM P.: Bauphysik in Zusammenhang (Fizyka budowli w zastosowaniach) Bauverlag GmbH, Wiesbaden/Berlin, 1996.
G-SELE K.: Schall, W-rme, Feuchte (Hałas, ciepło, wilgoć) Bauverlag GmbH, Wiesbaden/Berlin, 1997.
PN-B 02 020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (obow. od 1.1.1992).
PN-B 02 021. Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje (obow. od 1.1.1995).
PN-B 02 023. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów (obow. od 1.1.1995).
PN-B 03 406. Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m 3 (obow. od 1.10.1983).
DIN 4108. W-rmeschutz im Hochbau. W-rme- und feuchtetechnische Kennwerte (Ochrona cieplna w budownictwie. Współczynniki techniki cieplnej i klimatyzacji).
DIN 4108. W-rmeschutz im Hochbau. Berechnungsverfahren (Ochrona cieplna w budownictwie. Sposoby obliczenia).