Horst Wild
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Współczynnik przewodzenia ciepła przez przegrody ?l) określa, jaki strumień ciepła przenika w ciągu 1 godziny przez 1m 2 materiału budowlanego grubości 1 m, jeżeli różnica temperatur po obu stronach powierzchni tegoż materiału wynosi 1 K. Przewodność cieplna w sposób decydujący zależy od gęstości materiału. Materiały o dużej gęstości (np. stal) charakteryzują się dużą przewodnością, materiały porowate (np. materiały izolacyjne) mają niską przewodność. Pozostałymi czynnikami, wpływającymi na wielkość przewodności cieplnej są: struktura materiału, rodzaj i wielkość porów i zawartość wilgoci.

Podstawowa zasada jest następująca: im mniejsza przewodność cieplna, tym lepszymi właściwościami izolacyjnymi charakteryzuje się materiał.Wskazówki praktyczne
Dla wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie wartości przewodności cieplnej ??powinny być określone przez normy. Wartość ta jest miarą przewodzenia ciepła przez dany materiał. Do obliczeń bilansu cieplnego stosuje się wartości przewodności cieplnej l, zawarte w normach. Wartości współczynników przewodzenia ciepła materiałów nie wymienionych w normach mogą być ustalone doświadczalnie.

Literatura
DIEM P.: Bauphysik in Zusammenhang (Fizyka budowli w zastosowaniach). Bauverlag GmbH, Wiesbaden, Berlin, 1996.
G-SELE K.: Schall, W-rme, Feuchte (Hałas, ciepło, wilgoć). Bauverlag GmbH, Wiesbaden, Berlin, 1997.
EHM H.: W-rmeschutzverordnung 95, Grundlagen, Erl-uterungen und Anwendungshinweise (Zarządzenie o ochronie cieplnej 95, Podstawy, Objaśnienia i wytyczne stosowania). Bauverlag GmbH, Wiesbaden, Berlin 1995.
PN-B/91-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-B/94-02021. Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
PN-B/94-02023. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.
PN-B/83-03406. Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m 3 .
DIN 4108. W-rmeschutz im Hochbau; W-rme- und feuchtetechnische Kennwerte (Ochrona cieplna w budownictwie; Współczynniki techniki cieplnej i klimatyzacji).
DIN 52 611-1. W-rmeschutztechnische Pr.fungen (Badania izolacyjności cieplnej).