Rainer Walter
Tłumaczył Andrzej Machalski

Metodę zgrzewania stosuje się do pap bitumicznych lub bitumiczno-polimerowych zgrzewalnych, w których przy produkcji nałożono niezbędny bitum klejący w postaci grubszych powłok kryjących.

Wskazówki praktyczne
Przy układaniu papy metodą zgrzewania powłokę bitumiczną kryjącą nadtapia się palnikiem propanowym. Następnie wrolowuje się następną wstęgę w nadtopiony bitum pod naciskiem. Papę przykleja się do podłoża metodą zgrzewania punktowo lub na całej powierzchni. Przy układaniu na całej powierzchni, nabrzmienie papy przemieszcza się przed rolką na jej całej szerokości.

W strefie styku dachu zgrzewanie może być wykonywane metodą przewracania. Metodę tę zaleca się koło detali wrażliwych na temperaturę. W tym celu wstęgę rozkłada się na miejscu kawałkami, np. jednometrowymi, spodnią stronę nadtapia na całej powierzchni, przewraca i lekko dociska.

Do operacji zgrzewania stosuje się palniki propanowe z głowicami o różnej średnicy. Do zgrzewania na całej powierzchni najlepsze są palniki wielopłomieniowe (z reguły cztery do siedmiu głowic).

Palniki przeznaczone do osuszania połaci dachowych (tak zwane palniki “Bully” lub “Turbo”) nie powinny być używane do układania pap zgrzewalnych, ponieważ powstaje niebezpieczeństwo, że nośna wkładka papy zostanie uszkodzona przez przegrzanie.

Literatura
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Budownictwo ogólne tom I, część 3. Arkady, Warszawa 1990.
PN-91/B-27618. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Papa zgrzewalna. Aprobaty techniczne – 70 numerów aprobat Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
Lehrbrief Bauwerksabdichtung, Band 2, Ausgabe 1995. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., Wiesbaden (Zeszyt szkoleniowy Izolacje wodochronne budynku, część 2, wydanie 1995).
UVV: Heiz-, Fl-mm- und Schmelzger-te f.r Bau- und Montagearbeiten (VBG 43) (Aparaty grzewcze, do płomieniowania i topienia – do robót budowlanych i montażowych (Związkowe przepisy bhp 43)).
UVV: Verwendung von Fl.ssiggas (VBG 21) (Stosowanie gazu płynnego (Związkowe przepisy bhp 21)).