H. Martin Illner
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Właściwy grzyb domowy jest to bardzo trudny do zwalczenia szkodnik drewna, który występuje na drewnie wmontowanym w obiekty budowlane. Wystepuje on przede wszystkim w przybudówkach, piwnicach i ogólnie na poziomie parteru (nieszczelne rynny deszczowe i przewody kanalizacyjne, wznosząca się wilgoć w ścianach). Często takie szkody występują z powodu lekceważenia fizyki budowli, np. napływu wód roztopowych, lub przy wadliwym odprowadzeniu wód roztopowych.

Zwalczanie
Opanowane przez grzyb elementy drewniane należy wymontować i zastąpić elementami impregnowanymi pod ciśnieniem. źródło grzyba należy bezwzględnie zlikwidować, gdyż z niego może ponownie rozpocząć się uszkodzenie. Wycięcie zdrowych elementów drewnianych w przypadku grzyba właściwego powinno sięgać na wysokość 1 m powyżej widocznych śladów jego występowania (dla innych grzybów tylko 0,5 m). Mur i tynk należy starannie skontrolować. W razie potrzeby zastosować posiadający atest RAL, środek zwalczający grzyb na murze, używając go zgodnie z zaleceniami producenta. Odpowiednie preparaty są wymieniane w wykazach środków ochrony drewna.

Podczas prac renowacyjnych nie wystarczy usunięcie źródeł zawilgocenia. Przez swoje rozgałęzienia grzyb może się przenieść również na suche części drewna. Niezbędną do życia wilgoć może on pobierać ze znacznych odległości (nawet z kilku metrów) i może przy tym nawet przerastać przez mur.

Literatura
DIN 68 800-4. Holzschutz im Hochbau; Bek-mpfungsmassnahmen gegen Pilz- und Insektenbefall (Ochrona drewna w budownictwie wysokim; Sposoby zwalczania ognisk grzybów i insektów).
Krajowe przepisy budowlane (w niektórych krajach związkowych istnieje obowiązek zgłaszania).
WTA-Merkblatt. Der Echte Hausschwamm – Erkennung, Lebensbedingungen, vorbeugende und bek-mpfende Massnahmen, Leistungverzeichniss. (Instrukcja WTA. Właściwy grzyb domowy. Rozpoznanie, warunki rozwoju, przedsięwzięcia w celu zapobiegania i zwalczania, wykaz skuteczności). Wissenschaftlich – Technischer Arbeitskreis fur Denkmalpflege und Bauwerksanierung e.V.