Uwe Schubert
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Żywice epoksydowe należą do tworzyw sztucznych utwardzalnych, które jako żywice reakcyjne mają budowę łańcuchową usieciowaną. Łańcuch cząsteczki powstaje przez reakcję polieterów z podstawionymi grupami oksiranowymi (1)i nazywany jest również bisfenolem. W zależności od wielkości cząsteczki są to ciecze o lepkości normalnej, podwyższonej lub ciało stałe, jak np. bisfenol F z wyróżnionymi wielowartościowymi aminami zgodnie ze wzorem (2).ewentualnie zmieszane ze sobą. Systemy te nazywane są również twardnieniem na zimno.

W technice układania podłóg tworzywa te stosowane są jako środki wiążące dla posadzek z żywic syntetycznych, odpornych na wpływy chemiczne i mechaniczne.

Zbyt wysoki udział utwardzacza prowadzi do kleistości, zmiękczenia lub pęcznienia masy. Zbyt niska ilość utwardzacza do max.7% powoduje podwyższenie siły wiążącej z podłożem przy pozostałych cechach bez zmian. Wysoką siłę wiązania z podłożem przypisuje się grupom OH w cząsteczce i częściowo otwartym grupom oxiranowym powyżej mostków wodorowych.

Aminy nazywane są zazwyczaj utwardzaczami lub składnikiem B, a masa bisfenolowa nazywana jest składnikiem zasadniczym lub składnikiem A.

Można również wytwarzać mieszanki z poliuretanem lub poliuretanaminami, co prowadzi do uzyskania produktów elastycznych.
EPE – równoważnik epoksydowy = 100: ciężar cząst./liczba grup oxiranowych
NHE – równoważnik aminowy = ciężar cząst. amin: liczba Hakt NH grup

Obliczenia stechiometryczne:
EPE x NHE = liczba utwardzacza (składnik B) na 100 częsci wagowych żywicy (składnik A) .

Wskazówki praktyczne
Zalety

 • Mały skurcz przy twardnieniu.
 • Łatwo miesza się z właściwym wypełniaczem.
 • Miesza się z poliuretanem i poliuretanaminami dając elastyczne powłoki.
 • Wysoka do najwyższej wytrzymałość mechaniczna, wysoka odporność na ścieranie.
 • Wysoka do najwyższej przyczepność/wytrzymałość połączeń klejonych.
 • Dobra do bardzo dobrej odporność chemiczna.
 • Niska palność, wysoka żaroodporność, dobra odporność na zmiany temperatury.
 • Daje się mieszać z bitumem przy wytwarzaniu pokryć jezdni.

  Wady

 • Wymagane wysokie kwalifikacje przy przerobie.
 • Wysoka cena.
 • Utwardzacz może wywołać alergiczne reakcje skóry.

  Alternatywy – Brak

  Literatura
  SCHfTZE.: Kunstharz-Estriche, Beschichten, Fugen, Sanieren. (Posadzki z żywic syntetycznych. Układanie, szczeliny, naprawa). Bauverlag.
  SEIDLER: Industriefussbżden (Podłogi przemysłowe). Internationales Colloquium 91, Technische Akademie Esslingen.
  CIESIELSKI E., SCHREPPER T.: Sch-den an Industriebżden (Uszkodzenia podłóg przemysłowych). IRB Verlag, 1933, Band 4.
  SCHUBERT U.: Auf den Haftverbund kommt es an. Verschleiss und Reparatur von Industriefussbżden (Problemy przyczepności. Ścieralność i naprawy podłóg przemyslowych) Zeitschrift Baugewerbe 9/89.
  PAQUIN A. M.: Epoxidverbindungen und Epoxidharze (Związki i żywice epoksydowe). Springer Verlag.
  KITTEL H.: Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen (Poradnik lakierow i powłok). Verlag W.A. Colomb, B I-B VIII.
  MEYSENBURG: Die Best-ndigkeit von Kunststoff und Gummi (Wytrzymałość tworzyw sztucznych i gumy). Dolezel, Carl Hauser Verlag.
  Neue Konstruktionswerkstoffe mit Kunststoffen (Nowe materiały konstrukcyjne z wykorzystaniem tworzyw sztucznych). WEKA Verlag, 1997.
  AGI Arbeitsbl-tter A 81 und Beibl-tter. (Instrukcja robocza AGI A 81 i Karty Dodatkowe).
  DIN 51 963. Verschleiss (Ścieralność).
  DIN 51 960. Entflammbarkeit (Zapalność).
  DIN 51 958. Chemische Best-ndigkeit (Odporność chemiczna).
  DIN 51 953. Nutzschichtdicke (Wymagana grubość warstwy).
  WHG – ¤ 19 Bau und Pr.fgrunds-tze f.r den Gew-sserschutz (Budowa i podstawy badawcze w zakresie ochrony wód).
  DIN 272 / 4117 / 1045 / 18 337 / 18 353 / 18 354.
  DIN 55 928.