Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego obiektu:

Grupa I – Dokumenty podstawowe
1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę.
3. Dzienniki budowy.
4. Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie.
5. Protokół przekazania placu budowy wykonawcy.
6. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

Grupa II – Dokumenty instytucjonalne
1. Protokół Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.
2. Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Protokół Państwowej Inspekcji Pracy.
4. Protokół Państwowej Straży Pożarnej.
5. Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji odbiorowych.
6. Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci (przykładowo: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne).

Grupa III – Dokumenty materiałowe
1. Certyfikaty.
2. Atesty.
3. Aprobaty techniczne.
4. Zatwierdzenia próbek materiałowych.

Grupa IV – Wyniki badań
1. Wyniki badań próbek betonu.
2. Badania konstrukcji stalowej.
3. Śródmontażowe operaty geodezyjne.
4. Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji.
5. Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.
6. Protokoły pomiaru drożności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
7. Protokoły pomiaru hałasu.
8. Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia instalacji i urządzeń.
9. Protokoły odbioru instalacji piorunochronnej.
10. Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia.
11. Protokoły badań próbek wody.
12. Protokoły pomiaru skuteczności klimatyzacji.

Grupa V – Protokoły odbiorów częściowych
Zawartość tej grupy dokumentów uzależniona jest od specyfikacji obiektu budowlanego podlegającego odbiorowi, tak więc poniższe zestawienie protokołów odbiorów częściowych traktować należy przykładowo.
1. Protokół odbioru ścian szczelinowych lub palowań.
2. Protokół odbioru stanu zerowego.
3. Protokoły odbiorów pomontażowych poszczególnych kondygnacji.
4. Protokół odbioru stanu surowego.
5. Protokół odbioru robót pokryciowych.
6. Protokół odbioru robót elewacyjnych.
7. Protokół odbioru robót zewnętrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne, ogrodzenie).
8. Protokoły odbioru poszczególnych pomieszczeń.

Grupa VI – Protokoły testów funkcjonalnych
Poniżej wymieniono przykładowe grupy instalacji i urządzeń, które winny być objęte protokołami testów funkcjonalnych.
1. Agregaty prądotwórcze.
2. Transformatory wysokiego napięcia.
3. Garażowe systemy wjazdowe.
4. Urządzenia podtrzymywania systemów (UPS).
5. Oświetlenie awaryjne.
6. Urządzenia alarmowe.
7. Instalacja antywłamaniowa.
8. Instalacja monitoringu.
9. Instalacja tryskaczowa.
10. Instalacja hydrantowa.
11. Instalacja chłodnicza.
12. System drzwi automatycznych.
13. Zintegrowany system zarządzania budynkiem (BMS) wraz z tablicą synoptyczną.

Niezależnie od powyższego Grupa VI winna zawierać protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu.

Grupa VII – Instalacje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentów maszyn i urządzeń.

Grupa VIII – Wykaz części zamiennych
Występuje w przypadku, gdy dostawa części zamiennych stanowi obowiązek umowny wykonawcy.

Grupa IX – Raport szkolenia załogi
Występuje w przypadku, gdy szkolenie załogi stanowi obowiązek umowny wykonawcy.

Grupa X – Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza winna obejmować:

  • całość dokumentacji według spisu rysunków projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji,
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
  • wykaz zrealizowanych robót dodatkowych wykraczających poza zakres umowy podstawowej.