Dokumentacja ochrony przeciwpożarowej stanowi szczególnie istotny element w aspekcie eksploatacji i utrzymania obiektu.

Zawartość uzgodnienia projektu budowlanego, wydanego przez Państwową Straż Pożarną
Właściciel lub zarządca obiektu posługuje się zawiadomieniem o uzgodnieniu projektu budowlanego, wydanym przez Państwową Straż Pożarną, obejmującym następujące warunki ochrony przeciwpożarowej:
1. powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji,
2. odległość od obiektów sąsiadujących,
3. parametry pożarowe występujących substancji palnych,
4. przewidywaną wielkość obciążenia ogniowego,
5. kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną ilość osób w poszczególnych pomieszczeniach i na każdej kondygnacji,
6. ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych,
7. podział obiektu na strefy pożarowe,
8. klasę odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniową i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych,
9. warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe,
10. sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (wentylacji, ogrzewania, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej itp.),
11. dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, stałe i półstałe urządzenia gaśnicze, instalacje wodociągowe wewnętrzne przeciwpożarowe, urządzenia oddymiające itp.),
12. wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem,
13. zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru, drogi pożarowe.