Właściciel lub zarządca przejmujący obiekt do eksploatacji winien otrzymać od strony przekazującej komplet załączników do protokołu odbioru końcowego wyszczególnionych w punkcie 7.1.6 niniejszego poradnika, przy czym szczególną uwagę zwrócić należy na komplet dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i dokumentacji techniczno – ruchowej.