Rodzaje podmiotów przekazujących obiekty do eksploatacji
Współczesna praktyka inwestycyjna wykształciła szereg uczestników procesu inwestycyjnego przygotowanych do pełnienia roli podmiotu przekazującego obiekty do eksploatacji.

Poniżej scharakteryzowano najbardziej typowe struktury występujące na rynku krajowym, aczkolwiek znaczna swoboda kształtowania modelu organizacyjnego przedsięwzięcia inwestycyjnego nie ogranicza liczby przyjętych rozwiązań i pozwala prognozować dalszy ich rozwój.

Wykonawca
- podmiot przekazujący w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych o nieskomplikowanym charakterze, realizujący przedmiot umowy siłami własnymi.

Generalny Wykonawca
- podmiot przekazujący w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych o skomplikowanym charakterze, realizujący przedmiot umowy siłami własnymi oraz poprzez podwykonawców.

Generalny Realizator Inwestycji
- podmiot przekazujący w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w formule “pod klucz”, a więc obejmujących projektowanie, dostawy i wykonawstwo. Funkcję tą pełnić może generalny wykonawca, generalny dostawca lub wiodące biuro projektów, aczkolwiek aktualnie wykształca się typ generalnego realizatora inwestycji bez sił własnych, wyspecjalizowanego w czynnościach koordynacyjnych procesu inwestycyjnego.