Szczególny element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, której celem jest sprawdzenie osiągania przez instalację założonych parametrów.

Operacja rozruchu dotyczy przede wszystkim sfery budownictwa przemysłowego, aczkolwiek ujawniający się ostatnio znaczny stopień nasycenia systemami instalacyjnymi obiektów użyteczności publicznej i biurowych (tak zwane budynki inteligentne) powoduje rozpowszechnienie się tego elementu również w innych dziedzinach budownictwa.

Zawartość instrukcji Rozruchu
Instrukcja rozruchu winna stanowić element dokumentacji projektowej o następującej zawartości opracowania:

 • dane ogólne systemu instalacyjnego,
 • zasady funkcjonowania,
 • próby,
 • fazy rozruchu,
 • nastawy,
 • tryby funkcjonowania (ręczny, automatyczny),
 • parametry technologiczne na końcu rozruchu,
 • incydenty i zalecenia,
 • niebezpieczne sytuacje,
 • urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego,
 • warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • warunki ochrony przeciwpożarowej.

  Operacja rozruchu, przeprowadzona ściśle według instrukcji, winna być należycie udokumentowana protokołem rozruchu, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego.

  W przypadku złożonych linii technologicznych oraz w przypadku występowania w obiekcie systemu zintegrowanego zarządzania budynkiem BMS (Building Management System), niezależnie od rozruchu poszczególnych systemów instalacyjnych winna być przeprowadzona i udokumentowana operacja rozruchu zintegrowanego, obejmująca równoczesne funkcjonowanie wszystkich systemów lub składowych linii technologicznej.